Mauve Massage
***** for well being

Privacyverklaring

MauveMassage, gevestigd aan de Julianastraat 7 - 2282 RK te Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Henny de Waart is de Functionaris Gegevensbescherming van MauveMassage. Zij is bereikbaar via info@mauvemassage.nl en 06-19242191

Persoonsgegevens die wij verwerken:
MauveMassage verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en bij aanvang hiervan zelf deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor en achternaam
- telefoonnummer
- emailadres
- overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt zoals adres, geboortedatum, burgelijke staat ..

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij wij toestemming hebben van ouders of voogt. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mauvemassage.nl of 06-19242191, dan verwijderen wij deze info direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij jouw persoonsgegevens verwerken:
- verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
- afhandelen van jouw betaling
- je te kunnen bereiken, indien nodig, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
- als wij hier wettelijk toe verplicht zijn ivm belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming:
MauveMassage neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bv een medewerker van MauveMassage) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
MauveMassage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen volgens de belastingwet, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
MauveMassage verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
MauveMassage gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MauveMassage en je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestaand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te zenden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mauvemassage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

MauveMassage wil je er tevens op wijzen dat je die mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
MauveMassage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mauvemassage.nl